trangni933 8/3/2023 7:20:34 PM

Trạng thái dừng của nguyên tử là gì?